THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Mua sắm thiết bị máy phát diezel 600 KVA/0,4KV

Công ty TNHH Tòa nhà Điện Việt - Lào chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm thiết bị máy phát diezel 600 KVA/0,4KV

 

Mục 1. Khái quát

          1.      Chủ đầu tư – Bên mời thầu: Công ty TNHH Tòa nhà Điện Việt - Lào.

2.      Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh, thực hiện theo phương pháp nộp báo giá Gói thầu: Mua sắm thiết bị máy phát diezel 600KVA/0,4KV. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá này.

         3.      Loại hợp đồng: Trọn gói.

                  Giá hợp đồng bao gồm chi phí cung cấp hàng hóa, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ.

        4.      Thời gian thực hiện hợp đồng: 65 ngày.

Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu

           Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1.      Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

          2.      Hoạch toán tài chính độc lập;

3.      Đang không trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

Mục 3. Đơn chào hàng, giá chào và biểu giá

         1.      Nhà thầu phải nộp đơn chào hàng và biểu giá theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 Chương III, các ô để trống phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

         Trường hợp tại cột “đơn giá ” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu                nêu trong bản yêu cầu báo giá với đúng giá đã chào.

2.      Giá chào là giá do nhà thầu ghi trong đơn chào hàng, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của bản yêu cầu báo giá, kể cả thuế VAT, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác.

3.      Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng và bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp báo giá. Trong đề xuất giảm giá, nhà thầu cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong phạm vi công việc. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục.

Mục 4. Thành phần báo giá

Báo giá do nhà thầu chuẩn bị  phải bao gồm các nội dung sau:

          1.      Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III;

          2.      Biểu giá theo Mẫu số 02 Chương III;

3.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

4.      Các nội dung khác:

                  - Catalogue, hướng dẫn sử dụng hoặc các tài liệu có liên quan khác đến thiết bị.

                  - Cam kết cung cấp vật tư, thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng;

                  - Hợp đồng cung cấp, lắp đặt máy phát điện diesel đã thực hiện.

Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Mục 6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá

1.      Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử về địa chỉ: Khách sạn Vientiane Plaza, Đường Sailom, Bản Hatsady, Quận Chanthabouly, Thủ đô Viêng chăn, Lào hoặc gửi bản Scan vào địa chỉ mail:

+       Email: diep@vientianeplazahotel.com, ca@vientianeplazahotel.com và lanh86xms@gmail.com.

+       Báo giá nộp trước 14 giờ ngày 15/05/2023.

          Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét (bản Scan chỉ phục vụ cho công tác xét thầu, bản gốc sẽ phải nộp sau vào địa chỉ như trên hoặc địa chỉ Tầng 9, tháp B, tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam trước ngày 20/5/2023)

2.      Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.

3.      Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá các báo giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng.

Mục 7. Điều kiện xét duyệt trúng thầu

                   Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1.      Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;

2.      Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi chiết khấu giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu được duyệt.

Mục 8. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

1.      Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự chào hàng theo đường bưu điện, trực tiếp hoặc Email.

2.      Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu có nhà thầu không trúng thầu gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 03 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.

3.      Trường hợp Công ty trúng thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu nếu nhà thầu không đến chúng tôi sẽ hủy thầu theo quy định.

Mục 9.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

          Không áp dụng.

Nội dung chi tiết tải file đính kèm sau đây: yeu cau bao gia may phat dien