THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu số 11: Mua sắm vật tư, phòng chống lụt bão năm 2024 -Công trình thủy điện Xekaman 3

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Gói thầu số 11: Mua sắm vật tư, phòng chống lụt bão năm 2024  -Công trình thủy điện Xekaman 3 .cụ thể như sau:

             1.      Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 3

             2.       Chủ đầu tư – bên mời thầu: Công ty TNHH điện Xekaman 3

             3.     Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Mua sắm vật tư, phòng chống lụt bão năm 2024  - Dự án Thủy điện Xekaman 3.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

5.     Nguồn vốn: Vốn vay, vôn góp cổ đông và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

8.      Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

9.     Thời gian phát hành HSYC: Từ 14h00’, ngày 08 tháng 8 năm 2024 đến trước 09h00’, ngày 11 tháng 07 năm 2024

10.    Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2024.

11.    Mở thầu: 10h00’, ngày 11 tháng 07 năm 2024 .

            12.     Địa điểm phát hành HSYC chào giá và nhận HS chào giá:

                         - Trực tiếp về địa chỉ: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào

                         - Qua đường bưu điện: Hòm thư 02 Bưu điện Nam giang thị trấn Thạnh Mỹ - huyện Nam giang – Tỉnh quảng Nam.

                         - Bản scan gửi qua Email: Xekaman3.ktvttb@gmail.com. Sdt người liên hệ: 0976449360 Mr Nguyễn Huy