THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu số 1 Mua sắm Vật tư tiêu hao phục vụ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ năm 2024 -Công trình thủy điện Xekaman 3

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Gói thầu số 1 Mua sắm Vật tư tiêu hao phục vụ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ năm 2024 -Công trình thủy điện Xekaman 3 .cụ thể như sau:

  1. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 3
  2. Chủ đầu tư – bên mời thầu: Công ty TNHH điện Xekaman 3
  3. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm Vật tư tiêu hao phục vụ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ năm 2024 - Dự án Thủy điện Xekaman 3.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ;

5.     Nguồn vốn: Vốn vay, vôn góp cổ đông và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

8.      Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

9.      Thời gian phát hành HSYC: Từ 08h00’, ngày 21 tháng 6 năm 2024 đến trước 14h00’, ngày 01 tháng 07 năm 2024.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 7 năm 2024.

11. Mở thầu: 14h15’, ngày 01 tháng 07 năm 2024 .

  1. Địa điểm phát hành HSYC chào giá và nhận HS chào giá:
  2. Trực tiếp về địa chỉ: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào
  3. Qua đường bưu điện: Hòm thư 02 Bưu điện Nam giang thị trấn Thạnh Mỹ - huyện Nam giang – Tỉnh quảng Nam.

Bản scan gửi qua Email: Xekaman3.ktvttb@gmail.com. Sdt người liên hệ: 0976449360 Mr Nguyễn Huy