QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TẠI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN1

Cơ chế Quản lý Khiếu nại Cộng đồng này được Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (“XKM1”) thiết lập và thực hiện nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất Môi trường và Xã hội. Thông qua cơ chế này, XKM1 thể hiện mong muốn duy trì mối quan hệ tin cậy và hòa hợp với cộng đồng và người dân trong khu vực Dự án bằng cách tiếp nhận và giải quyết các Khiếu nại liên quan đến Dự án một cách minh bạch, công bằng và kịp thời, nhằm đạt được giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên.

 

This Community Grievance Management Mechanism is established and implemented by Xekaman 1 Power Company Limited (“XKM1”) to comply with international standards of Environmental and Social performance. Through this mechanism, XKM1 expresses its desire to maintain a trusting and harmonious relationship with the community and people in the vicinity of the Project by receiving and resolving Grievances related to the Project in a transparent, fair and timely manner, and to reach a mutually satisfactory solution.

 

ກົນໄກຄຸ້ມຄອງການຮ້ອງທຸກຂອງຊຸມຊົນນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 1 ຈຳກັດ (“XKM1”) ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນຂອງການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ຜ່ານກົນໄກດັ່ງກ່າວ, XKM1 ໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະໜາຢາກຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີກັບຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດອ້ອມຂ້າງໂຄງການ ໂດຍການຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຢ່າງໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ທັນການ ແລະ ບັນລຸຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ. ການແກ້ໄຂ."

1. Quy trình Giải quyết Khiếu nại (Bản Tiếng Việt)  download

2. Quy trình Giải quyết Khiếu nại (Bản Tiếng Anh)   download

3. Quy trình Giải quyết Khiếu nại (Bản Tiếng Lào)   download

4. Mẫu đơn điền thông tin khiếu nại (Bản Tiếng Việt)   download

5. Mẫu đơn điền thông tin khiếu nại (Bản Tiếng Anh)   download

6. Mẫu đơn điền thông tin khiếu nại (Bản Tiếng Lào)   download